Találkozás, kapcsolat, közösség

Február elején Szeibert Andrástól kaptam a jó hírt, miszerint partiumi körutat szervez, amelyre engem is meghívott. Örömmel mondtam igent, hiszen a portya során régi és új hálósokkal találkozhattam, beszélgetéseket folytathattunk, közösen imádkozhattunk egy szebb jövőért, és régi vágyam is teljesülhetett, hiszen még sosem jártam a Partiumban. Február 28-án péntek reggel Andrásék otthonából indultunk nagy izgalommal.


Első látogatásunk Nagybánya, Cziple Aurélék otthona. Kedves fogadtatás, hosszabb beszélgetés családról, a helyi Hálóról és a felmerülő problémákról is. Már itt megtapasztaltam a személyes találkozás fontosságát, és hogy András miért tesz meg ilyen hosszú utakat ennek érdekében.

Külön bájt adott az itteni találkozónak, hogy utánunk valamivel befutott Konrád Katalin is Nagyváradról, két szimpatikus kísérőjével. Így ízelítőt kaphattam a Háló dinamikájából, spontaneitásából és hálózatépítéséből.

Este farsangi bál a nagybányai Teleki Magyar Házban. A bálon igen vidám volt a hangulat, kedves emberek és finom falatok fogadtak minket. A beszélgetések során tisztaszívű, őszinte magyar embereket ismerhettem meg, akiknek hite még nekem is ad reményt és erőt a kitartáshoz. Nagyon örültek András látogatásának, akire mindenhol mentorukként tekintenek.

Este már Szatmárnémetiben, egy kedves, barátságos házaspárnál, Szeibel Krisztinánál és férjénél kaptunk szállást. Szombat délelőtt beszélgetés a helyi bogozókkal, és ekkor derült ki, hogy este hivatalosak vagyunk Böjte Csaba atya jótékonysági báljára Nagyváradon.

Kezdeti kétségbeesésemet öröm váltotta fel, mert vendéglátónk felajánlotta segítségét báli ruha, cipő, ékszer kölcsönzésével. Nagyon jól esett a segítség, távol voltam Pécstől, mégis otthon, biztonságban érezhettem magam.

Következett Nagykároly, Pakulár Judit és bogozó csapata. Várták már Andrást, nagyon. Beszéltek mindennapjaikról, a csoportról, tervezett programjaikról. Megerősítés volt nekünk is, vendéglátóinknak is ez a látogatás.

Villámgyorsasággal Nagyváradon teremtünk, ahol az elegáns bálban ott volt Nagyvárad színe java. Úgy éreztem, hogy a helyi magyarságnak fontosak ezek az alkalmak.

Vasárnap délelőtt számomra városnézés volt a program, míg András Katival dolgozott. Az ebéd a Kanonok soron lévő Háló irodában zajlott, ami így számomra összekötötte a múlt történelmét mai feladatainkkal.

Az ebéden jelen voltak a Háló nagyváradi tagjai, magyar katolikus családok, gyermekeikkel. A közösségben érezhető volt a szoros összetartozás élménye, szemmel láthatóan nagyon örültek egymásnak, és ebből juttattak felénk, vendégeiknek is. Meghatottan és örömmel köszöntem meg szíves vendéglátásukat, az őszinte beszélgetéseket.

Nagyon tartalmas volt ez a partiumi látogatás, erőt merítek és töltődöm belőle azóta is, nap mint nap.


Balatonyi Barbara

Pécs


2014. április 30.

"A főpap és akik vele tartottak, vagyis a szadduceusok pártja, féltékenységükben fölléptek ellenük. Elfogatták az apostolokat, és nyilvános börtönbe vetették őket." ApCsel 5,17-18

A féltékenység és az irigység az éretlen személyiségnek az egyik szembetűnő megnyilvánulása. A féltékeny embernek gátlástalan a birtoklási vágya, az irigy ember pedig elveszítette kapcsolatát saját értékeivel. Ha valaki ilyet észlel, akkor el kell, hogy kezdjen dolgozni önmagán: egyrészt arra kell törekednie, hogy tisztelje a másik ember életét, másrészt föl kell fedeznie újból értékeit és azokat az ajándékokat, amelyeknek nap mint nap részese. Ha azonban a féltékeny és az irigy ember a rosszindulat és a bosszúvágy irányába indul el, nagyon sok rosszat okozhat. Ha pedig hatalom van a kezében, emberi sorsokat törhet kerékbe. Lelke mélyén azonban frusztrált és békétlen marad, mert egyre nehezebben tud elszámolni önmaga és az Isten előtt. Az áldozatai életében azonban mindig egy új látószög körvonalazódik, melyet az Isten egyre jobban tágít.

Bővebben...


2014. március 31.

"Az ember hitt Jézus szavának, amelyet hozzá intézett, és elindult haza." Jn 4,50b

A Jézusban való hit életünk egyik legnagyobb kincse. A benne való hit összefogja hétköznapjaim és ünnepnapjaim egyaránt. Minden, ami történik bennem és velem, a hit által alkalmassá válik arra, hogy az örökélet összefüggéseiben lássam azt. Különösen életem határhelyzeteiben van óriási szerepe a hitnek. Azokban az időszakokban, amikor küzdelmet vív bennem minden szinten a fény és a sötétség, a remény és a reménytelenség, az erő és az erőtlenség, különösképpen felértékelődik bennem a vallásos hit szerepe. Ilyen állapotaimban a Jézus szavára való ráhagyatkozás válhat legnagyobb erőforrásommá. A benne való hit lassan-lassan újra egységesíti szétforgácsolódott erőmet, és a perspektivikus látás visszaköltözik szívembe.


2014. március 27.

"Amikor az erős ember fegyveresen őrzi házát, biztonságban van vagyona." Lk 11,21

A ház a mesékben és az önismereti tesztekben is, személyiségünk központját, az ?én?-t jelenti. Ha tovább keressük a jézusi kijelentés mélyebb tartalmát, akkor két kérdésre kell válaszolnunk: melyek az én leghatásosabb fegyvereim, amivel személyiségem integritását őrzőm és amelyek erőssé tesznek, és melyek a legfontosabb kincseim, amelyekre különös figyelmet kell fordítanom? Igazi kincseimet az öröklét távlataiban kell keresnem, fegyvereim pedig azok az erőforrások, melyek lelkemet érzővé, szeretővé, Istenben hívővé teszik.


2014. március 26.

"Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni." Mt 5,17

A legfontosabb törvény, amely minden emberre érvényes, a ?lex naturalis?, (természet törvénye). Ezt a törvényt, a természet és természetesen, a természetet alkotó Isten írta az emberek lelkiismeretébe. Ebbe a törvénybe iktatódik be a tíz parancsolat is. Sajnos a tíz parancsolat értelmezése, időnként nem egyértelmű, mert értelmezésében szerepe van a különféle kulturális szinteknek. Minden emberi törvény, rá kell, hogy épüljön a természet törvényére. Ha ez nem így történik, ennek súlyos következménye lehet az egyénre és a társadalomra egyaránt. Az egyházi törvények megalkotásánál egy rendkívül fontos szempont, hogy minden törvény és egyházfegyelmi rendelet, az evangélium Krisztusából eredjen. Ha bármelyik rendelet ellentmondásba kerül az evangélium Krisztusával, hiteltelenné és a szenvedés forrásává válik.


2014. március 25.

"Mária így válaszolt: Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." Lk 1,38b

Isten szava minden embernek mélyen bele van írva a szívébe. Aki tudja olvasni a szívében rejlő mélyebb, Istentől eredő szavakat, annak élete a ?révbe jutás? irányába halad. A bennünk forrásozó isteni szónak, életet megtartó és fenntartó ereje van. Ha a ködös világ telepszik lelkünkre és elbizonytalanodunk, vagy ha az ellenségesnek megélt történések és negatív üzenetek feszültségében élünk, ilyenkor mindig menjünk vissza a szívünkben elrejtett isteni szóhoz. Ennek a szónak megértése ismét fényt gyújt a lelkünkbe, és erőt kérjük a Szűzanyát, legyen segítségünkre.


2014. március 24.

"De ő áthaladt köztük és eltávozott." Lk 4,30

Jézust nem tudták erőszakkal maguk között tartani a felbőszült názáretiek. Pedig ismerték, közöttük nőtt fel, mégsem értették Őt, és nem tudtak vele kommunikálni. Isten értéséhez, a kinyilatkoztatás gazdagságában elmélyült értelemre van szükségünk. Jelenlétének a megtapasztalásához pedig sok lelki finomság, éberség, egyszerűség és Isten iránti kíváncsiság kell, hogy mozgassa szívünket. Ha Isten jelenlétét birtoklóan vagy erőszakosan akarom megragadni, jelenlétének a megtapasztalása nyomban elillan imádságomból.


2014. március 21.

"Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel." Mt 21,43

Még nem találkoztam olyan vallásos emberrel, akit csupán a vallásos törvények és az egyházjog betartása boldoggá tett volna. Azok, akik a vallásból a külső törvényt tartják a legfontosabbnak, lassan-lassan megdermed lelkük elevensége. Keret emberré válnak, és aligha fognak különbözni lelkületben és gondolkodásban, Antoine de Saint-Exupéri Kis Herceg-ben szereplő lámpa oltogatójától. Az evangélium sokkal több a törvénynél. Az evangéliummal való találkozást, az élettel való találkozást jelenti. Becsüljük meg Isten országának az ajándékait, amíg nem késő. Nehogy elveszítsük azokat, és olyanok előzzenek meg bennünket, akik paragrafusok nélkül is, jobban rá éreztek az Isten igazi arcára.


2014. március 20.

"Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel." Lk 16,20

A Biblia tanúsága szerint Jézus a szegények mellett hűségesen elköteleződik. A hamis vallásosság és a társadalmi igazságtalanság leginkább bírálatának a célpontja. Szociális érzékenysége nemcsak a szívtelen gazdagok bírálatában nyilvánul meg, hanem a szegények iránti részvétében és szeretetében. Ma is élnek közöttünk szegények. Egész biztosan sokkal többet tehetnénk értük. Keresztény szeretetünkbe talán ők férnek bele a legkevésbé. Valami visszafog bennünket, hogy jobban odafigyeljünk rájuk és törődjünk szükségleteikkel. Pedig a dúsgazdag és szegény Lázár története szerint halálunk pillanatában ők lesznek a vádlóink vagy éppen a szószólóink.


2014. március 19.

?Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!? Mt 1,20

A régebbi ember valószínűleg nagyobb harmóniában élt önmagával és nyitottabb volt az Istenre. Ez lehet az egyik magyarázata annak, hogy az angyali üzenet közvetítését érzékelték. Ma sokkal inkább egy lelkileg eldurvult világban élünk, mint a régebbi ember, ezért nagyobb tudatossággal és erőfeszítéssel kell törekednünk arra, hogy Isten gyógyító képeit és üzeneteit érzékelni és értelmezni tudjuk. Isten az Újszövetségben és az utána következő időben, még inkább ?beszélő Istenné? vált, aki álmainkon, testünkön, érzéseinken, személyes történéseinken keresztül szól hozzánk. Tudom-e, Józsefhez hasonlóan érzékelni és értelmezni Isten nekem szóló üzeneteit?


2014. március 18.

"Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják." Mt 23,12

Az alázatos ember nagyon sok ajándéknak a hordozója. Elsősorban ismeri a helyét a világ rendjében, s mint teremtmény nem veszi komolyabban önmagát a szükségesnél. Szereti önmagát. Ez a szeretet nem narcisztikus megnyilvánulás, hanem önmaga elfogadásából fakad. Azért tudja elfogadni önmagát, mert Isten feltétel nélkül igent mondott rá és akarja a létét. Az alázatos ember megbékél sorsával és nyitott annak a befogadására, ami feléje személyesen érkezik. Ezzel szemben, a gőgös ember mesterségesen felpumpált értéktudattal rendelkezik. Ha nem kapja meg kívülről a bizonytalan énképéhez szükséges mennyiségű elismerést, akkor saját magát tapintatlanul és néha erőszakosan, akár másokon is átgázolva, helyezi a középpontba. Mivel én szerkezetében sok a ?mű dolog?, ezért kapcsolataiból hiányzik az őszinteség. A gőgös ember lelke mélyén, az őszinte, mély érzésekre vágyik.


2014. március 17.

"Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is." Lk 6,38b

Soha nem volt ennyire fejlett a menedzsment tudománya. A különféle képzések számtalan profi menedzsert dobnak ki a piacra. A ma emberének időnként olyan érzése támad, mintha a humánerőforrás menedzsment elérte volna a csúcsát. Valójában nagyon távol állunk az igazi menedzsmenttudástól. Sohasem bizonyult annyira gyenge befektetőnek az ember, mint a ma embere. Pedig ahhoz, hogy hosszú távon jó befektetőknek bizonyuljunk, elég lenne Jézus fenti kijelentését életprogramnak választani. Csak azok a befektetések kamatoznak és térülnek igazán vissza, amit a mások önzetlen szolgálatába fektetünk be. Nyomatékkal szeretném kihangsúlyozni: nem az alakoskodó, nyilvános vagy titkos érdekek mentén történő szolgálatról van szó, hanem csak az Isten előtti önzetlen szolgálatról. Csak ezek a befektetéseink kísérnek el bennünket az örök élet kapujához.


2014. március 14.

"Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába." Mt 5,20

Lisieux-i Kis Szent Teréz 24 évet élt. Hiteles és mély istenkapcsolata miatt egyházdoktorrá vált. Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Loyolai Szent Ignác, az inkvizíció zaklatása ellenére, minden kor embere számára, mélyen, érthetően és korszerűen bemutatták a lélek útját az Istenhez. ? A hiteles egyház és lelki vezető mindig az Élet Istenét teszi láthatóvá a lélek előtt. A farizeusoknál a hagyomány és a saját hatalmuk fontosabb volt, mint az ember. Ezért Jézus keményen elmarasztalta őket. Igazi tanítóvá és lelki kísérővé, csak az válhat, aki nem a rendszer, intézmény, hanem az ember mellett köteleződik el. Igyekezzünk igaz voltunkkal felülmúlni a farizeusokét.


2014. március 13.

"Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!" Mt 7,12b

Elfogadásra, megbecsülésre, életünk tiszteletben tartására vágyunk. A világban való mostohaság érzése akkor kezdődik el bennünk, amikor ez kapcsolatainkban nem kölcsönös. Persze, ez nem jelenti azt, hogy bárki az ő éretlen szubjektivizmusával sokkolhatja a társadalmat és minden etikettet és jó érzést felrúghat. Arra viszont joga van mindenkinek, hogy az Isten előtt tiszta lelkiismerettel fölvállalt döntéseit, a környezete tiszteletben tartsa. Ha a személyi méltóság tiszteletben tartása oda-vissza működne, már ebben a világban elkezdődne az Isten országa.


2014. március 12.

"Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét." Lk 11,29b

Jónás próféta Isten parancsával ellentétes irányba indult. Elburjánzott indulatai és szűkre szabott látóköre, menekülésre készteti Isten hívása elől. Isten azonban menekülését is javára tudja fordítani és a pogány Ninive lakóinak javára, akik megtérnek Jónás szavaira. Jónás csak akkor érti meg Isten szándékait, amikor megtapasztalja a cethal gyomrában saját korlátait. A gőgös ember, aki felsőbbrendűségi érzéssel lenézi és elítéli a másik embert, annak az Isten előtt is zárva marad a lelke, mert Istenre csak az alázatos ember tud ráérezni. A ?gonosz nemzedéknek? a bűne, a lelki gőg és a hamis kiválasztottság tudat volt. Tanuljunk a múltból: ha nyíltan, vagy titokban önmagunk elit tudatában tetszelgünk és másokat lenézünk, veszélyes úton járunk.


2014. március 11.

"Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak!" Mt 6,7

Az imádság nem kötelesség, hanem ajándék. Az imádság nem gondolatok ismétlése, hanem Isten jelenlétébe való helyezkedés. Az imádság nem az agyunknak fáradságos munkája, hanem a Lét észlelése és tisztelete. Az imádság életforma, amelyben benne vannak ízig - vérig érzéseink, gondolataink, ösztöneink egyaránt. Semmi olyan nem történhet életünkben, amely ne lenne alkalmas arra, hogy az ima világát megnyissa számunkra. Ahhoz azonban, hogy ezt a világot nyitogatni tudjuk türelemre, érzékenységre és tiszteletre van szükségünk mind az iránt, ami körülvesz bennünket.


2014. március 10.

"A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek." Mt 25,40

Jézus az utolsó ítélettel kapcsolatos kijelentésével, számtalan meddő teológiai vitát feleslegessé tesz és sok hamis hívő magatartást leleplez. Az Ő tanítása a szeretetről szól. Csak a szeretet üdvözítő erejét vihetem magammal az utolsó utamra. Ha ezt a kereszténység komolyan venné, nem itt tartana: a teológusok egy része nem szöges drótokat építene, az ?elit keresztények? nem az intézmény ideológiáját részesítenék előnyben. Amíg viszont az ember által képviselt szempontokat, érdekeket az Isten műve elé helyezzük, addig nem tudjuk hitelesen képviselni Jézus szeretetét e világban.


2014. március 7.

"Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek (tanítványok)." Mt 9,15b

Jézus nem tartja fenn a böjtnek azt a rendszerét, amely elveszítette spirituális erejét és csak a vallásos hagyományok külsőségében nyilvánul meg. Ő azt a böjtöt helyezi kilátásba, amely abból következik ?amikor elvétetik tőlük a vőlegény?, vagyis a tanítványok és nyomukban mi, megéljük Jézus jelenlétének a hiányát. Jézusnak a fenti kijelentéséből arra következtetünk, hogy az ember valamilyen oknál fogva úgy éli meg időnként az Istent, mintha az távol maradna tőle, sorsától. Az ?Isten távolság? megrendítő élményének az áthidalásában hathatós eszköz lehet számunkra a böjt, amely abból a mély emberi átélésünkből származik, hogy Isten hiánya fáj számunkra. Ebből a motivációból fakadó böjt csodákat művelhet, megnyithatja újból és újból számunkra az eget, és Isten jelenlétét közelebb hozhatja számunkra.


2014. március 5.

"Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál." Mt 6,1

Divattá vált, hogy kormányok, nagy cégek, bankok, és pályáztató szervek ?úgy tesznek jót?, hogy ez a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapjon, és a jó imázs által erősödjön szervezetük. A külvilág és én- központosságunk hatására mi is gyakran essünk abba a kísértésbe, hogy szeretjük, ha a ?jó tetteink? nyilvánosságot kapnak, vagy legalábbis szívesebben gyakoroljuk azokkal a jót, akik valamilyen formában ezt viszonozzák. Azoknak, akik ezen a szinten teszik a jót, Jézus világosan jelzi, hogy jutalmukat már itt a földön megkapják az emberek elismerése és viszont-szolgáltatása által. Az Őt követőket arra buzdítja, hogy minden érdek nélkül tegyék a jót. Azok az emberek, akiknek a lelkében megszületik az önzetlen érdek nélküli jóság, a tiszta lelkiismeretnek és a mennyei Atya szeretetteljes figyelésének a megélését kapják ajándékba. Így, a jó ember jósága, az örök élet kapuit nyitogatja.


2014. március 4.

"Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők." Mk 10,31

Isten útjai nem nyílegyenes autópályák, ahol maximális sebességgel lehet száguldani a megjelölt célpont fele. Az Ő útján még GPS-szel sem rendelkezünk, amely azonnal jelzi, ha letértünk az útról és mindjárt újratervezi a cél felé tartó útvonalat. Isten útja sokkal inkább hegyekkel és völgyekkel, sivatagokkal és oázisokkal, számtalan új utak és ösvények választásának a lehetőségével van tele. Mi pedig vándorként és zarándokként haladunk, ki-ki a maga ritmusában, célpontunk fele. Előfordulhat az is, hogy a legbiztosabb út amin járunk, zsákutcává alakul át. De előfordulhat az is, hogy a legnehezebbnek és leglenézettebbnek tűnő út kalauzol el bennünket végső célunkhoz az Istenhez. S mindez azért történhet így, mert Isten kegyelme másképp működik mint az emberek által felépített rendszerek.


2014. március 3.

"Jézus azonban megismételte: Gyermekeim, milyen nehéz bejutni az Isten országába!" Mk 10,24b

Az evangélium összeértelmezéséből arra következtethetünk, hogy Isten országát a letisztult, egyszerű életszemléletű ember tudja megérteni, aki a függőségek és rendezetlen kötödések helyett, az ?Ősbizalomra? építkezik. Minden, ami nem ehhez a stabil ősérzéshez kapcsolódik, az csupán járulékosan és ideiglenesen tartozik hozzá életünkhöz. Ha ezek fenntartására fordítjuk erőinket, lelkünk nagyon sebezhetővé válik, hiszen a természetük szerint mulandó dolgok elmúlását nem tudjuk megállítani. A dolgok eredetéből és rendjéből az következik, hogy azok a létezők köré rendezzük életünket, amelyek örökre megőrződnek számunkra és lelkünket, énünket, a révbejutáshoz segítik.


2014. februári morzsák


Amíg élek, remélek!

{youtube}1nB0VRhbl04{/youtube}

Az Újvidéki TV riportja


Május 22-én szombaton reggel nagy volt a sürgés-forgás a törökbecsei Szent Klára templom udvarában és a plébánián. A szervező csapat Mellár Józsi atya és Micsik Béla vezetésével az utolsó simításokat végezte a Háló találkozóra érkező résztvevők fogadására. Derűs, napsugaras reggelre ébredtünk, még a Jóisten is ránk mosolygott az égből. A törökbecsei Háló találkozó már hagyományosan a délvidéki rendezvények közül elsőként kerül megrendezésre, ezért a fagyos jelzővel emlegettük, de az idei tavaszias időjárás ezt meghazudtolta.

A számos törökbecsei résztvevőn kívül, Délvidék több helységéből is érkeztek érdeklődők a találkozóra. A mintegy 80 résztvevő közül szép számban voltak olyanok, akik első alkalommal vettek részt Háló találkozón.

Magyarországi vendégelőadónk, Brückner Ákos Előd a székesfehérvári Ciszterci Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa, aki a Háló mozgalom támogatója már a kezdetektől fogva, egy nagyon értékes, fordulatos, fiatalos, lendülettel teli bevezető előadással örvendeztetett meg bennünket. Az előadás és egyben a találkozó mottója, ?Amíg élek, remélek? volt. Még most is a fülemben csengnek Ákos atya szavai: "...a remény tevékeny várakozás a jóra? az Úr Jézussal való találkozás kitartó kívánása, amely élni akarásunkat táplálja? a remény ellenlábasa a félelem? akiben nagy a szeretet abban nincs félelem."

Az előadás után a kiscsoportos beszélgetésekben megosztottuk egymással, a reménnyel kapcsolatos élettapasztalatainkat. Mindannyiunknak volt bőven miről beszélni. Míg néhányan a közeli Tiszapartra indultunk, hogy lesétáljuk a finom, kiadós ebédet, addig a fiatalok Jablonszky Sándor írányításával kipróbálhatták az íjász tehetségüket a plébániaudvarban.

A magyar keresztút végigjárása után a törökbecsei fiatalok népdalcsokorral, versmondással, nagyböjti énekekkel és zeneszámokkal leptek meg bennünket. A szentmisére való ráhangolódásként szentségimádásra került sor.

Msgr. Mellár József plébános három paptestvérével együtt mutatta be a találkozó zárásakánt a szentmisét. Az élményekben gazdag nap után az új találkozások reményében búcsúztunk el egymástól.
Szeretettel Halmai Ági


2014. február 28-án a Teleki Magyar Házban negyedik alkalommal szervezett farsangi batyubált a nagybányai Háló Mozgalom. Közel 50, minden korosztályt képiselő nagybányai és bányavidéki jött együtt elűzni a telet, de budapesti és nagyváradi vendégek is megtisztelték az eseményt. Látványos jelmezek, megannyi díj, sok vidámság, közvetlenség, zene és tánc, nótázás és a batyuban hozott finomságok tették az estét rendkívül kellemessé.

A megnyító után Szeibert András, a Kárpát-medencei Háló egyik alapítója és egyben a Háló vezetőségi tagja köszöntötte a résztvevőket. Megköszönte a helyi magyar közösség összefogását és összetartását majd a Kárpát-medencei kapcsolatrendszer összetartó erejéről beszélt. Ezeket a helyi találkozókat szépen csináljátok meg. Érezzétek jól magatokat benne, lelkesítsétek egymást és fogjatok össze. Erősítsétek a helyi folyamatokat és a helyi mozgásokat, de soha ne felejtsétek el, hogy ezt miért csináljuk, és azt a bizonyos Kárpát-medencei összetartást, azt a kapcsolatrendszert ne felejtsétek el soha sem.

A nagybányai magyar közösség összetartó ereje, a kiváncsiság elhozta a rendezvényre a nagyváradi Konrád Katalint, a Partiumi Háló régióvezetőjét, a Háló vezetőségi tagját. ?Amikor Nagybányáról beszélek mindig az jut eszembe, hogy itt sok olyan ember él, akinek nagyon fontos az, hogy magyarul beszélnek, nagyon fontos az, hogy Istenben higgyenek, és ez az összetartó erő tartja bennük a lelket, hogy tovább is tudjanak sok, sok rendezvényt szervezni. Sok jó találkozást egymással, egymás szemébe nézve, és egymástól őszintén megkérdezve, hogy vagy? Őszinte válaszokként, hangzodjanak el azok a válaszok amik bennetek vannak. Tartsátok meg ezeket a jó szokásaitokat, hogy találkoztok egymással minél többet, hisz egymást csak így tudjátok támogatni - mondta Kati.

A jelmezek között volt katicabogár, méhecske és varázsló, az eseményre eljött Piroska, a Nagy Ho-ho-horgász, ott voltak a roma, a mexikói, az indiai nemzetiség képviselői, egy amerikai farmer család, volt aki egyenesen az M3-ról jött, vagy a délutáni teát jött felszolgálni.

Minden jelmezt díjaztak, és minden tombola jegy nyertes volt. A tombolajegyek eladásából rendezvények költségét fedezik.
A jelen levők örvendtek egymásnak, rendkívül jól érezték magukat.

A negyedik nagybányai hálós farsangi batyubál mottója ez volt: Evezz a mélyre és vesd ki a hálót. A nagybányai Háló idén ünnepli 10. évfordulóját. Ezalatt a tíz év alatt egy alapcsoport, egy alapközösség alakult ki, akik tudnak együtt dolgozni, eljárnak együtt különböző programokra, szervezik ezeket a programokat, és ez óhatatlanul hozza maga után azt, hogy ennek van egy kisugárzása, - mondta Szeibert András.

Nagyon szép találkozóra gyűltünk itt össze Nagybányán. A nagybányai 10. évfordulós események sorában az első a farsangi bál. Nagyon fontosak ezek az események, amikor így az emberek szórakoznak is, és találkoznak egymással. Találkoznak mindazzal a régi hagyománnyal, amit gyermekként megéltek, és azokat mind átadják gyermekeiknek, azoknak a fiataloknak akik megjelennek. Megmutatják azt, hogyan lehet szépen szórakozni, hogyan lehet jól szórakozni, és hogyan lehet ezeket a mi hagyományainkat, többek között a farsangi hagyományt is megőrizni.- mondta Konrád Katalin, aki 2001 óta aktív tagja a Hálónak. Már az életem részévé vált. Nem igazán létezem Háló nélkül, nem tudom elképzelni az életemet Háló nélkül, mert számomra nagyon fontos, hogy magyarságunkat megőrizzük. Nagyon fontos nekem az, hogy az Istenhez vezető utat megtaláljuk közösen, egyedül nem lehet egyik utat sem járni, csak közösen. Csak együtt tudjuk ezt az utat járni, ha vannak társaink akiknek megfogom a kezét, aki megszorítja a kezemet, ha szükséges. - vallotta.

Pongrácz Panni
"Legyünk olyanok, mint a gyermek!"

Február 28-án és március 1-én Muzslyán az Emmausz kollégiumban farsangi álarcosbállal egybekötött bogozói képzést szervezett a Délvidéki Háló Egyesület, amelyen 28 bogozó vett részt a Vajdaságból. A már hagyományossá vált év eleji képzést az idén a budapesti Közösségi Műhely két munkatársa, Juhászné Bucsek Mária és Gaga Zsuzsa vezette alapos felkészültséggel és nagy-nagy lelkesedéssel.


Péntek délután 6-ra gyülekeztünk a kollégium tanulószobájában. A finom kiadós vacsora elfogyasztása után a találkozó vidám, játékos, álarcos együttléttel folytatódott. Örültünk egymásnak és az új találkozásnak. Szombaton következett a képzés komoly része. Az volt a célja, hogy minél jobban felkészítse a csoportvezetőket a Háló találkozók legfontosabb részének, a kiscsoport beszélgetéseknek a koordinálására. Márk evangéliumából választottak mottót a tréningvezetők: "Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a gyermek, nem jut be oda."(Mk 10,15).

Kezdetben arról elmélkedtünk mik lehetnek a közös tulajdonságai a gyermeknek és a jó csoportvezetőnek. Rövid idő alatt nagyon sok közös tulajdonságot gyűjtöttünk össze. Ezután körüljártuk a kiscsoportban előforduló nehéz helyzeteket és ezek áthidalási lehetőségeit, mit tehet a kiscsoportvezető, ha fáradtak a csoporttagok, ha nem aktívak, vagy ha egy-egy résztvevő belevág a másik szavába és rátelepszik a csoportra. Nagyon élveztük a helyzetjátékokat, ahol a gyakorlatban is kipróbálhattuk kisebb nagyobb sikerrel az elméletben elhangzott új megoldási lehetőségeket.

Istenre hagyatkozva, bizakodó, befogadó szeretettel, egymás segítő szándékát érezve, felkészülten nézünk az új kihívások elé a 2014-es évben. Mindannyian törekszünk majd arra, hogy úgy fogadjuk az előttünk álló feladatainkat, mint a gyermek.

Szeretettel Halmai Ági

Háló ifjúsági vezetők találkoztak Nagyváradon. A Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsorában nyilatkozott Konrád Csongor Nagyváradról, Pázmán Kató Gyergyószentmiklósról és Orosz Sára Ózdról.

Február 21-23. között volt Nagyváradon a "Kárpát-medencei ifi bogozói hétvége", ami az ifi vezetésben a tavalyi évben keletkezett hiányt akarta betölteni. Így a hétvégén Orosz István atya és Konrád Csongi vezetésével azon gondolkoztak a fiatalok, hogy milyen céljaik vannak az elkövetkező évre, kik legyenek az ifi vezetőség tagjai, s kik szervezzék az ifi altábort az idei Kárpát-medencei táborban.


Pázmán Kató írása a talákozóról

A tavasz kezdetével találkoztunk az ifi bogozókkal Nagyváradon. Nagyon kellemes, sokoldalú és hasznos volt. Elsősorban kellemesnek tartom azért, mert a rég nem látott barátaimmal találkozhattam, ami minden alkalommal egy élmény.

A sokoldalúsága abban rejlik, hogy tulajdonképpen műhely volt, ahol eleinte igyekeztünk tisztázni különböző Hálós dolgokat: Mi a Háló? Miért szeretjük? Ki a bogozó? Mi bogozók vagyunk-e? Van-e helyünk a Hálóban, mint Háló ifi? (hát persze, hogy van!:) ).

Mindenki őszintén kifejtette a véleményét, egyetértett valakivel, vagy megcáfolt valamit. Gondoltam közben magamban, hogy: ?Ez igen, hejj! Összhang a sokféleségben, jó kedv és béke. Nekem itt a helyem!?. Az idő teltével az addigi lelkesedésem egyre csak nőtt. Szombat estefele, amikor kicsit konkrétabban kezdünk beszélgetni arról, hogy milyen feladatink vannak/lesznek és hogy ki vagy kik lesznek azon személyek, akik felelősséget vállalnak a végkifejletekért, már megérett bennem a gondolat, hogy én szívesen leszek az, aki vállal... több mindent... sokat.

Végül négyen voltunk, akik úgy láttunk, hogy kezünkbe vesszük magunkat: Orosz Sára, Tamás Luca, Pázmán Lehel és én. Nagyon megnyugtatott az, hogy a kör többi tagjának nem volt semmi ellenvetése, és azért tartom hasznosnak, mivel egy olyan döntést sikerült meghoznunk, amivel mindenki egyetértett.

Köszönöm Istenem, hogy a megújító tavaszi szeleddel összegyűjtöttél minket és lendületet adtál nekünk, kérlek, maradj velünk továbbra is!?"Itt nincsenek idegenek, csak olyan barátok, akiket még nem ismerünk."


A Szenci Molnár Albert Klub (SZMAK) e mottójával kezdte Sebők György a klub vezetője a 136. klubestet. A bevezetőben röviden értékelte az elmúlt év klubestjeit, majd rámutatott a közösségbe tartozás fontosságára. A Háló zászló segítségével szemléltette, érzékeltette a személyes kötődéseket, kapcsolatokat, valamint a háló még nem bebogozott fonalain keresztül a lehetőséget, hogy a Hálóban mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb kisközösséget.

A nagyszámú résztvevő, ezután Matus János karmester, zenetanár orgona kíséretével, eleinte a kivetítőn megjelenített énekszövegek segítségével, majd spontán módon mulató és operett dalokat énekelve szórakozott. Az estet megtisztelték jelenlétükkel a Szenc környéki falvakból jött nótázni szerető barátaink is. A jókedvhez hozzájárult a zsíros kenyér hagymával és a tepertős pogácsa, mint jó alap a borfogyasztáshoz. A szünetekben a kivetítőn az eddigi 135 klubest válogatott képein nosztalgiáztunk. A székely és a magyar himnusz eléneklésével záródott a sikeres klubest.

Sebők György (Szenc)

Bővebben...

26. oldal / 67

Kárpát-medencei programjaink

Kattints a térképre!


Tarsoly 2020. október

Támogatóink:

A 2019-es jövedelemadója civilszervezetnek felajánlható 1%-ával 36 személy összesen 303318 forinttal támogatta Hálót.

Köszönjük.

Háló Közösségi és
Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
+36 20 351 5375, iroda&halo.hu

S4 facebook

terkep kicsi

Kedves látogatóink!
Három hónap kényszerű zárva tartás után 2020. június 15-tól megnyitjuk a Kolta Galériát, és Háló S4 termeiben újraindítjuk a programjainkat, a mindenkori előírásoknak megfelelően.

S4 programok

.

Feliratkozás programajánló hírlevelünkre

 

2020.11.28. 19:00 Hölgyszirom Művészeti Munkacsoport estje

Konyvbemutatók és árnygrafikai könyvillusztrációk kiállítása

Erdődi Maya Az élet színpadán
és
Lovas Zsuzsanna Lux ... És a kovácsoltvas kerítés

című könyvek bemutatója

Kiállítók: P. Dányi Gabriella, Csurgai Éva, Váradi Klára, Bartók Éva-Mária, Szabó Ágnes Erzsébet, Fábián Franciska.

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók