Találkozás, kapcsolat, közösség


2014. július 16.

"tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű" Mt 11,29b

A szelíd ember tisztelettel néz az emberre és a körülötte lévő világra. Az alapvető tiszteletteljes magatartás megtanítja arra, hogy biztonságosan mozogjon ebben a világban, és barátságos érzéssel közeledjen az ismeretlen dolgok felé is. A szelíd ember, hacsak nem bárgyú, vonzza az embereket, mert nincs benne görcs és hátsó szándék. Az alázatos lelkület pedig megtanít arra, hogy megtaláljam a helyem a teremtett világban, és ezáltal megbéküljek önmagammal. Aki hamisságok nélkül alázatos, az határozottan tudja képviselni önmagát, de ugyanakkor érzékeny mások igazságára is. Aki igazán alázatos, az lassan ráérez Isten akaratára, és ez a tapasztalat átvezeti őt életének minden nehézségén.


2014. július 15.

"Akkor korholni kezdte a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, mert nem tartottak bűnbánatot:" Mt 11,20

Jézus igehirdetésében visszatérő kulcsszóként szerepel a bűnbánatra való felhívás. Időnként nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel a felhívással. Nem vagyunk vámosok, nem vagyunk részvét nélküli dúsgazdagok, sem utcanők, talán még farizeusok sem. Úgy hisszük, hogy Jézus ennek az erkölcsileg nyilvánosan megpecsételt kategóriának szánta a bűnbánatra való felszólítását. Pedig ha a saját portánk előtt körül nézünk, akadnak, talán túl gyakran is, olyan megnyilvánulások, amelyekkel leginkább azokat bántjuk, akiket szeretünk. Őket merjük bántani, mert tudjuk, hogy úgy is megbocsájtanak, mivel szeretnek bennünket. Ha idegenekkel viselkednénk, beszélnénk hasonló módon, azonnal eltávolodnának tőlünk. Ha én is érintve érzem magam, mert vannak hasonló megnyilvánulásaim, akkor elérkezett számomra is a tudatos bűnbánat ideje.


2014. július 10.

"Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt; lehajoltam hozzá, enni adtam neki." Oz 11,4b

Ozeás próféta gyönyörű szép istenképet tár elénk. Ez a kép előre jelzi, hogy Istennek a megértése és a Vele való kapcsolatunk csak akkor mélyül és fejlődik, ha a szív legmeghittebb érzéseivel fordulunk feléje. Ahogyan a legnagyobb és legfontosabb titkokat nem tudjuk feltörni a racionalitásunkkal, ugyanúgy az Istennel való kapcsolatunkban is mozgósítani kell a mély érzéseinket. Sajnos, ez a dimenzió elérhetetlen az akarat számára. A szív legmélyebb és legtisztább vágyait kell mozgásba hoznunk ahhoz, hogy az Istennel való meghitt terünk feltöltődjön.


2014. július 9.

"Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!" Mt 10,7

Ezekkel a szavakkal bocsájtja útjukra Jézus apostolait, jelezve a legfontosabb irányt az apostoli misszióban. A mennyek országa közelségének az örömhíre megérintette az emberek szívét és elkezdődött Isten országának az építése a földön. A teológia tudománya akkor kezdett meggyengülni és veszített átütő erejéből, amikor az Isten országát kezdte áthelyezni a halál utáni állapotba. Az apostoli küldetés kiemelten fontos feladata, hogy a mennyek országába száműzött Isten országát meg tudják jeleníteni már itt a földön. Ez a téma elsősorban az apostoli utódokat, a püspököket és papokat érinti érzékenyen, de mint Krisztus tanítványai mi is belevonódunk annak a felelősségébe, hogy életünkben hogyan jelenítjük meg Isten országának elkezdődött valóságát, mely hitünk szerint az örök hazában teljesedik ki. Lehet, hogy míg a paragrafusok egyházát építgetjük, nem vesszük észre azokat a spirituális erőket melyek ott buzognak bennünk és egyházunk évszázados tapasztalataiban.


2014. július 8.

"Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült." Mt 9,36

Civilizációnk egyik következménye, hogy a posztmodern ember elveszítette kapcsolatát a hagyományokkal. A hagyományoknak értékközvetítő hatása volt, jól bevált és stabil viselkedési formákat és megélhetési kereteket biztosítottak a kor emberének. Ezzel együtt járt az érzelmi stabilitás, a közösség igénylése, a gyökerek megtartó erejének a megélése. A hagyományok fellazulásával beindult a gyökérvesztés és az irányvesztés folyamata. Rengeteg ?hamis próféta? lépett fel, akik szabadságot és boldogságot ígértek, valójában modern rabszolgaságba taszították az embert. Mindezt úgy tették, hogy személyes arcukat elrejtették, a pénz és hatalom világa mögé rejtőzködve, manipulálták a névtelenség és személyes értékvesztés fele az emberek tömegeit. Sajnos, Jézus ugyanazokat a szavakat ma is elmondhatná, melyeket Máté evangélista feljegyzett. Szavaira a tanítványok kis közössége összefogott, és Mesterük segítségével átírták a világ térképét. Nagy kihívás lenne számunkra, ha elkezdenénk keresni azokat a Krisztus tanítványokat, akik hisznek abban és tesznek azért, hogy ismét átírják a világ térképét. Azért legalább tizenkettőt biztosan találnánk!


2014. július 7.

"Jézus megfordult, ránézett és így szólt: Bízzál leányom, a hited meggyógyított." Mt 9,22

Két kulcsszó kellene, hogy az Istennel való kapcsolatunkba mélyen beleivódjon lelkünkbe: a bizalom és a hit. A bizalom sokkal több, mint amire általában gondolunk. A bizalom, ráhagyatkozás arra a bennünk működő isteni áramlásra, mely újabb értelmet és váratlan fordulatokat hozhat, emberi eszközökkel nehezen orvosolható élethelyzetekben is. A hit pedig integráló erő, mely mozgásba hozza a lélek elraktározott erőforrásait is. Ez a belső mozgás időnként felülírhat természetes emberi léthelyzeteket, feloldhat emberi korlátokat, és a transzcendens dimenzióteremtő erejét, egészen közel hozhatja emberi sorsunkhoz.


2014. július 4.

"Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Mt 9,13a

A törzsi istenek vérszomjasak voltak és emberi áldozatokat követeltek. A primitív törzsek gondolkodása gyakran ezzel a barbár tulajdonsággal ruházta fel isteneiket. Az önmagát kinyilatkoztató Isten végképp felszámolta ezt a szörny istenképet. Sajnos a keresztény hívek mentalitásában, imitt-amott, más formákban elő jön az áldozatot követelő isten gondolata. Amikor az irgalmasság helyett a rosszindulatú epés megjegyzéseket választjuk, és a korlátolt gondolkodásunkhoz hozzá nem simuló embereket kiközösítjük, akkor komolyan el kell gondolkoznunk azon, hogy az irgalmas Isten, vagy az áldozatokat követelő istenek hívei vagyunk.


2014. július 3.

"Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem." Jn 20,25b

A materialista világnézet óriási károkat okozott az emberi szellem világában. Erőszakosan eltakarta az ember szellemi dimenzióját, s ennek következményeként alakult ki a ma emberének a pénzközpontú profilja. A materialista ideológia olyan lavinát indított el, amely mára kicsúszott az ember ésszerű kontrollja alól és emberi civilizációkat és értékes kultúrákat semmisít meg. Az önmagát civilizáltnak és műveltnek nevező posztmodern ember a lehető legprimitívebb szintre süllyedt le azzal, hogy megalkotta a pénzközpontú és fogyasztói társadalom világát. A kommunikációs csatornákon keresztül áradnak a reklámok agymosó, hazug üzenetei, és a jól kitalált csalafintasággal szinte kénytelenek vagyunk ezeket tehetetlenül nézni. Kiképezett szakemberek tömege azért kapja a fizetést, hogy egy hamis anyagi világ tetszetős koncepcióját felépítse, mely a dúsgazdagok malmára hajtsa a vizet. Az anyagi világban is mélyen megtalálható az Isten. De csak akkor, ha tisztelettel bánunk vele, és a materiális világot nem cseréljük fel az Istennel. Tamás apostol a Test érintésén keresztül, felismerte a feltámadt Krisztust.


2014. július 2.

"Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!" Lk 1,45

Ha tisztelettel tudunk figyelni a bennünk zajló folyamatokra, akkor időközönként rá érezhetünk egy belső üzenetre. Ez az üzenet mindig nagyon mélyről érkezik felénk, a belső tartalma pedig arról szól, hogy úton vagyunk a beteljesülés fele. Ez életünk legfontosabb alapüzenete, amely az oltalmazottság állapotához kalauzolja lelkünket. Ez a tapasztalat többnyire megrendítő, mert általa nagyon közel kerülök a létem valóságához. Ezért, bár megdolgoz és megvisel, ami a felszínen történik, mégis, könnyebben tudom életem minden történését értelmezni és megélni az oltalmazottság állapotából.


2014. júniusi morzsák

Kárpát-medencei programjaink

Kattints a térképre!


Tarsoly 2021. március

 

Tábori igényfelmérő kérdőív

 

Támogatóink:

A 2019-es jövedelemadó civilszervezetnek felajánlható 1%-ával összesen 303318 forinttal támogatták a Hálót.

Köszönjük.

Háló Közösségi és
Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
+36 20 351 5375, iroda&halo.hu

S4 facebook

terkep kicsi

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók